ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
โทร.0970378748