menu6

menu11

menu5

menu11

menu7

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพจิตอำเภอ (ระดับเขต) เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2559
วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุงและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ลงพื้นที่
เพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต รพ .แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


menu12

 

menu8

menu12